Sprog:

Vilkår og betingelser

Hent DLL Suite

Sidst opdateret: Juni 2009

1. Omfang

Disse vilkår finder anvendelse på køb af software og digitalt indhold ("Produkter"), som sælges til en hvilken som helst person eller enhed ("Dig") via dette website af FastSpring eller dennes tilknyttede virksomheder ("FastSpring"). HVIS DU AFGIVER EN BESTILLING PÅ DETTE WEBSITE, ACCEPTERER DU SAMTIDIG DISSE VILKÅR.

2. Tilbud, ordre og accept

Ingen priser eller beskrivelser på dette website må opfattes som et tilbud, og de kan trækkes tilbage eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt forud for FastSprings accept af din ordre. FastSpring kan ikke garantere, at alle produkter (herunder download-links, licensnøgler, koder eller backup-cd'er, herefter benævnt "generisk(e) produkt(er)") er på lager, men FastSpring gør sit bedste for at sikre, at produkterne er disponible.

FastSpring forbeholder sig retten til, uden ansvar, at afvise din ordre, hvis FastSpring ikke er i stand til at behandle eller gennemføre denne. I dette tilfælde refunderer FastSpring enhver forudbetaling, som du måtte have foretaget for det pågældende produkt. Enhver bestilling, som du afgiver til FastSpring, betragtes som et tilbud om at købe produkter på nærværende betingelser, og forudsætter FastSprings accept heraf. FastSprings accept af din ordre træder i kraft, og kontrakten sluttes, når FastSpring leverer din ordre. Du erklærer, at alle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med en ordre, er opdaterede og nøjagtige, således at FastSpring kan udføre din ordre. Du er selv ansvarlig for at vedligeholde og opdatere dine kontooplysninger, så de altid er korrekte og fyldestgørende, samt at opbevare sådanne oplysninger og alle adgangskoder på et sikkert sted, hvor uvedkommende ikke har adgang.

3. Pris og betaling

De priser, der skal betales for produkterne, er dem, der er gældende på tidspunktet for modtagelsen af ordren, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt eller aftalt. Priserne vises på websitet, men den endelige og korrekte pris er i tilfælde af uoverensstemmelser den pris, som du har fået oplyst ved FastSprings accept af din ordre.

FastSpring forbeholder sig retten til, forud for sin accept af ordren, at trække enhver rabat tilbage og/eller at ændre priserne med henblik på at medregne stigninger i omkostninger, herunder (men ikke begrænset til) kostpriser på materialer, levering, forhøjelse eller indførelse af skatter, told eller andre afgifter samt valutasvingninger. Programmeringen af eller datafejl på vores website kan medføre unøjagtigheder i prisangivelserne. Hvis prisen er unøjagtig eller ligger væsentligt under markedsprisen, vil FastSpring almindeligvis godkende ordren, men forbeholder sig retten til at rette prisen og tilbyde at sælge varen til dig til den korrekte markedspris.

FastSpring giver dig besked om eventuelle fejl i prisangivelserne, inden produktet leveres. Hvis du i så fald vælger at gennemføre din ordre, accepterer du samtidig de nye betingelser og priser, som FastSpring har meddelt. Priser er i den valuta, der er nævnt på websitet (medmindre andet er angivet).

De steder vi leverer til, er angivet på websitet, og medmindre andet er angivet, er de angivne priser følgende, og du accepterer at betale disse:

eksklusive fragt- eller forsendelsesomkostninger til det aftalte leveringssted

eksklusive moms og enhver anden skat, afgift eller told, som skal lægges til den pris, der skal betales (momsen fremgår af ordren);

Betaling skal ske forud for leveringen og via en af de betalingsmetoder, som er angivet på websitet, eller eventuelt en anden metode efter udtrykkelig aftale med FastSpring. FastSpring trækker beløbet online på kreditkortet eller betalingskortet, efter at ordren er afgivet og kreditkortoplysningerne er afgivet til FastSpring. FastSpring forbeholder sig retten til at verificere betalingerne med kreditkort eller betalingskort forud for accepten. I tilfælde af manglende betaling kan FastSpring fremsætte krav over for forhandleren af det software-produkt, du har købt, uden at give yderligere information til dig. Som følge heraf kan forhandleren eller FastSpring forlange, at du tilbageleverer de leverede produkter.

4. Levering

De oplyste leveringsdatoer på websitet, ordrebekræftelser eller andre steder skal udelukkende anses som anslåede. FastSpring kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, men gør sit bedste for at sikre rettidig levering. I tilfælde af at FastSpring ikke skulle være i stand til at levere produkterne, vil din betaling blive refunderet efter skriftlig anmodning fra dig.

Levering sker til en gyldig adresse, som du har oplyst. Du skal kontrollere leveringsadressen på den accept, du modtager fra FastSpring, og straks give besked til FastSpring, hvis du konstaterer fejl eller mangelfulde oplysninger. FastSpring forbeholder sig retten til at fakturere dig for eventuelle ekstraudgifter, som måtte opstå på grund ændringer i leveringsadressen, som du foretager efter afgivelsen af ordren.

Hvis du nægter eller ikke er i stand til at modtage de leverede varer fra FastSpring, overgår enhver risiko for tab eller skade til dig, og FastSpring vil (uden ansvar) have ret til fuld betaling for de leverede produkter og/eller på alle tænkelige måder at forsøge at gennemføre leveringen og/eller at opmagasinere produkterne for din risiko, men du kan blive gjort ansvarlig (på FastSprings forlangende) for afholdelsen af alle udgifter til opmagasinering af produkterne og for alle andre yderligere omkostninger, som måtte opstå på grund af den nægtede eller manglende modtagelse.

FastSpring er berettiget til i 30 dage efter den aftalte leveringsdato at disponere over produkterne på en sådan måde, som denne finder hensigtsmæssigt. Såfremt vi leverer produkter via download, udgør hver enkelt download af et produkt en individuel kontrakt, og hvis du har downloadet Produktet, er du ikke berettiget til at tilbagekalde eller annullere kontrakten, hverken helt eller delvist, i tilfælde af fejl eller mangler. Risikoen for tab eller skade overgår til dig ved leveringen af produkterne.

5. Softwarebetingelser

De leverede softwareprodukter omfatter eller indeholder den slutbrugerlicensaftale (EULA), som softwareproducenten/-ejeren har udfærdiget, og som distribueres af FastSpring sammen med Produkterne. Sådanne softwareprodukter må kun anvendes i overensstemmelse med den pågældende EULA og må ikke kopieres, tilpasses, oversættes, gøres tilgængelig, distribueres, ændres, modificeres, skilles ad, dekompileres, gemmes, udsættes for reverse-engineering eller kombineres med andet software, medmindre (i) det er tilladt ifølge den pågældende EULA, eller (ii) det er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lov. Tekniske spørgsmål vedrørende produktet kan fremsættes som angivet i EULA'en.

6. Ansvar

FastSpring eller dennes tilknyttede virksomheder, som medvirker ved salget af produkterne, kan ikke under nogen omstændigheder eller i henhold til nogen retsvidenskab, civile søgsmålsgrunde, kontrakter eller lignende blive gjort ansvarlige for indirekte, særlige eller tilfældige skader og/eller følgeskader.

FastSpring og dennes tilknyttede virksomheder er ansvarlige for skader, der opstår som følge af brud på deres materielle kontraktmæssige forpligtelser, såfremt der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, dog begrænset til skadebeløbet og med et loft på 50.000 euro. Denne ansvarsbegrænsning gælder for alle krav om skadeserstatning uanset deres art, og fortsætter med at være gældende, uanset om kontrakten ophører. Du skal holde FastSpring skadesløs for ethvert ansvar, krav eller udgift, som FastSpring måtte blive pålagt eller præsenteret for som en direkte eller indirekte følge af salget af produkter eller udførelsen af tjenester i henhold til dine specifikke angivelser, og som måtte forårsage en krænkelse eller en påstået krænkelse af en tredjeparts ejendomsret.

7. Ophør

FastSpring kan suspendere eller standse leveringen af produkter, hvis du begår en konkursbegrundende handling (f.eks. frivillig akkord med kreditorer, konkursbegæring), eller hvis vi vurderer, at du ikke vil kunne betale din gæld. I disse tilfælde kan FastSpring ligeledes ophæve din ordre ved skriftlig meddelelse pr. mail eller fax.

8. Ejendomsretten over produkter

Ejendomsretten over produkterne overgår fra producenten/ejeren til FastSpring på det tidspunkt, hvor FastSpring godkender din ordre, og efterfølgende til dig på det tidspunkt, hvor du har foretaget den fulde betaling af ordrebeløbet (inklusive eventuelle renter eller anden forfalden betaling for produktet), og dette er indgået på FastSprings bankkonto.

Du har ikke råderet over de bestilte produkter, før betalingen er foretaget, og beløbet er indgået på FastSprings bankkonto. Hvis du er kunde, må du ikke videresælge produkterne. Såfremt betaling ikke finder sted, forbeholder FastSpring sig retten til at tage de pågældende produkter i besiddelse igen og sælge dem til anden side, og du giver hermed FastSpring eller dennes repræsentanter en uigenkaldelig ret til adgang til dine ejendomme, dog forudsat at du bliver informeret herom forinden.

9. Klager

Det er dit ansvar ved leveringen at gennemgå de af FastSpring leverede produkter og at kontrollere deres tilstand, mængde samt overensstemmelse med beskrivelsen hvad angår synlige mangler eller mankoer. Såfremt du ikke skriftligt informerer FastSpring om sådanne mangler inden 15 (femten) dage, mister du de rettigheder, du har opnået som følge af de mangelfulde produkter eller mankoer. Såfremt levering foretages af producenten eller en autoriseret forhandler af produktet, skal du fremsende din klage til dem eller til FastSpring, som i så fald vil videregive klagen til dem, således at problemet kan blive løst i overensstemmelse med deres gældende reklamationspolitik, som kan være anderledes end FastSprings reklamationspolitik.

10. Tilbagekaldelse af en ordre (gælder kun for forbrugere)

SOM FORBRUGER HAR DU EN "LOVMÆSSIG PERIODE" PÅ 15 (FEMTEN) DAGE, I HVILKEN DU UDEN NOGEN SÆRLIG GRUND KAN TILBAGEKALDE DIN ORDRE VED SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL FastSpring, JF. KAPITEL 12 - "MEDDELELSE".

DU HER INGEN RET TIL TILBAGEKALDELSE:

HVIS DU HAR BRUDT EMBALLAGEN PÅ SOFTWAREN.

HVIS VAREN IKKE KAN RETURNERES PÅ GRUND AF DENS BESKAFFENHED, F.EKS. VED DOWNLOADEDE PRODUKTER ELLER HVIS PRODUKTET ER SPECIFIKT TILPASSET DIN BESTILLING.

Hvis du udnytter din ret til tilbagekaldelse, er du forpligtet til at returnere de pågældende produkter til FastSpring, og FastSpring vil refundere dine forudbetalinger. Hvis du ikke har mulighed for at returnere produkterne, eller hvis de returnerede produkter er defekte, er du forpligtet til at betale kompensation svarende til værdien af produkterne plus enhver anden udgift, som FastSpring måtte have i forbindelse med opfyldelsen af din tilbagekaldelsesret. I de tilfælde hvor du har fået leveret forkerte varer, påtager FastSpring sig udgifterne til returnering af produkterne, uanset værdien af din ordre. Enhver betaling af kompensation for beskadigede produkter skal foretages af dig inden 30 dage, efter at du har afgivet din erklæring om tilbagekaldelse.

Produktet skal returneres til den adresse hos FastSpring, som er angivet på følgesedlen, der fulgte med produktet.

RETTEN TIL TILBAGEKALDELSE OPHØRER, HVIS DE PRODUKTER/TJENESTER, SOM DU HAR BESTILT, TAGES I BRUG ELLER PÅBEGYNDES VED DIN ACCEPT INDEN UDLØBET AF DEN LOVMÆSSIGE PERIODE (F.EKS. VED DOWNLOAD AF PRODUKTER).

11. Tilladelser

Du er forpligtet til, for egen regning, at indhente de licenser eller tilladelser, som måtte være påkrævet af en offentlig myndighed for at erhverve, få leveret eller benytte produkterne, og om nødvendigt forsyne FastSpring med dokumentation herfor. Du er ansvarlig for alle udgifter eller gebyrer, som pålægges FastSpring som følge af din manglende indhentning af sådanne licenser eller tilladelser. Du er ligeledes ansvarlig for at overholde love og bestemmelser vedrørende eksportkontrol og toldafgifter i det område, hvor du bestiller leveringen eller anvender produktet.

12. Meddelelser

Enhver meddelelse eller anden form for kommunikation, som foretages i forbindelse med vores kontrakt, skal foregå skriftligt og betragtes som behørigt afsendt eller udstedt på tilstrækkelig vis, hvis den afsendes med post, fax eller e-mail i overensstemmelse med de kontaktinformationer, som er angivet på FastSprings website, og i overensstemmelse med de seneste kontaktinformationer, som du har oplyst til FastSpring. Enhver meddelelse skal betragtes som afsendt den efterfølgende hverdag, såfremt den sendes pr. fax eller e-mail, og den 3. dag efter levering, såfremt den sendes med post eller kurér.

13. Gældende lovgivning

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med vores kontrakt, skal i første omgang forsøges afgjort i mindelighed senest 30 dage efter dens opståen. Hvis de mindelige forhandlinger ikke lykkes, skal den pågældende tvist afgøres efter den gældende lovgivning og ved de kompetente domstole på det sted, hvor FastSprings kontor har adresse.

14. Generelle vilkår

Bestemmelserne i disse Vilkår har individuel virkning, og en eventuel manglende gyldighed af en bestemmelse har ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Disse Vilkår repræsenterer en frivilligt afgivet viljeserklæring og er de eneste vilkår mellem FastSpring og dig, idet ingen tidligere vilkår, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, er bindende, med mindre de er medtaget i nærværende vilkår. FastSpring forbeholder sig retten til at ændre nærværende Vilkår fra tid til anden, og vi giver meddelelse om materielle ændringer på nærværende website. Hvis du vælger at fortsætte den bestilling, du har afgivet på dette website, efter at en sådan meddelelse er blevet bekendtgjort, betragtes dette som din accept af ændringerne. Du er ikke berettiget til at overdrage eller tildele dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til en tredjepart uden FastSprings skriftlige godkendelse.

Top of page